عکس نوشته خدا

والپیپر دخترونه والپیپر دختر نوشته عاشقی در aksam.ir نوشته عاشقی نوشته دلتنگی در aksam.ir نوشته دلتنگی نامزدی معشوق مطلب زنانه مطلب دخترونه مطلب دخترانه مطلب پسرونه مجنون متن نامزدی متن ناز کشیدن متن ناز کردن در aksam.ir متن ناز کردن متن لوس شدن متن قهر کردن متن قهر متن قشنگ در aksam.ir متن قشنگ متن غلط کردن متن عقد متن عشقی متن عروسی در aksam.ir متن عروسی متن عذرخواهی در aksam.ir متن عذرخواهی متن عاشقی متن طلبکار بودن متن شکست عشقی در aksam.ir متن شکست عشقی متن شکست خوردن متن زیبا متن روی عکس خدا متن رفیق متن رفاقت در aksam.ir متن رفاقت متن دوستی در aksam.ir متن دوستی متن دوست متن دوری متن دور افتادن متن دلجویی در aksam.ir متن دلجویی متن دلتنگی متن دخترونه در aksam.ir متن دخترونه متن دخترانه در aksam.ir متن دخترانه متن خدایی متن خدا متن خاص متن جدایی در aksam.ir متن جدایی متن تنهایی متن پیروز شدن در aksam.ir متن پیروز شدن متن پسرونه متن پسرانه متن بیوگرافی در aksam.ir متن بیوگرافی متن بیو متن بزرگان متن برای شکست عشقی متن برای بیو تلگرام متن اندوهگین در aksam.ir متن اندوهگین متن ازدواج متن آشتی کردن متن آشتی قدم زدن زیر باران غم و اندوه غم عکسام عکس والپیپر دختر عکس و متن خدا عکس نوشته خدایی عکس نوشته خدای بزرگ عکس نوشته خدا عکس نوشته عکس نوجوانی عکس مناسب نوجوانان عکس مناسب کودکان عکس قهر کردن عکس عشق و عاشقی عکس زیبا عکس زنانه عکس دلنوشته عکس دخترونه عکس دخترانه عکس دختر زیبا عکس دختر خانم عکس دختر عکس خدایی عکس خدا عکس خانوم عکس خانم عکس جدایی عکس تنهایی عکس پروفایل زیبا عکس پروفایل دختر عکس آشتی کردن عقد عشق عاشقی عاشقانه عاشق شعر قشنگ شعر عاشقی در aksam.ir شعر عاشقی شعر عاشق شعر شیرین در aksam.ir شعر شیرین شعر زیبا شعر دلتنگی در aksam.ir شعر دلتنگی شعر دل گرفته شعر دخترونه در aksam.ir شعر دخترونه شعر جدایی در aksam.ir شعر جدایی شعر تنهایی شعر تلخ در aksam.ir شعر تلخ شعر برای بیوگرافی در aksam.ir شعر برای بیوگرافی شعر برای بیو شعر سایت متن و نوشته سایت عکسام دیوونه دیوانه دلنوشته لعنتی دلنوشته دخترونه دلنوشته دخترها دلنوشته دخترا دلنوشته دختر دلنوشته خدایی دلنوشته خدا در عکسام دلنوشته خدا دلنوشته دلتنگی دخترونه دخترانه دختر و پسر دختر دای مهربان دانلود عکس خدای مهربون خدای مهربان خدای بزرگ خدا در aksam.ir خدا حرف های زیبا جمله قشنگ جمله فارق شدن جمله عشقی جمله عاشقی جمله زیبا جمله دور بودن جمله خاص جمله پسرونه در aksam.ir جمله پسرونه جمله احساسی در aksam.ir جمله احساسی جملات قشنگ جملات عاشقی در aksam.ir جملات عاشقی جملات عاشق شدن جملات زیبا جملات دوری جملات دلتنگی جملات دخترونه در aksam.ir جملات دخترونه جملات تنهایی در aksam.ir جملات تنهایی جملات تلخ جملات بزرگان در aksam.ir جملات بزرگان تنهایی پسرونه پسرانه پسر پروفایل دخترونه پروفایل دختر پروفایل پسرونه پروفایل پسر بیوگرافی بیو بوس اندوه ازدواج God text God picture God photo god عکس نوشته خدا

والپیپر دخترونه والپیپر دختر نوشته عاشقی در aksam.ir نوشته عاشقی نوشته دلتنگی در aksam.ir نوشته دلتنگی نامزدی معشوق مطلب زنانه مطلب دخترونه مطلب دخترانه مطلب پسرونه مجنون متن نامزدی متن ناز کشیدن متن ناز کردن در aksam.ir متن ناز کردن متن لوس شدن متن قهر کردن متن قهر متن قشنگ در aksam.ir متن قشنگ متن غلط کردن متن عقد متن عشقی متن عروسی در aksam.ir متن عروسی متن عذرخواهی در aksam.ir متن عذرخواهی متن عاشقی متن طلبکار بودن متن شکست عشقی در aksam.ir متن شکست عشقی متن شکست خوردن متن زیبا متن روی عکس خدا متن رفیق متن رفاقت در aksam.ir متن رفاقت متن دوستی در aksam.ir متن دوستی متن دوست متن دوری متن دور افتادن متن دلجویی در aksam.ir متن دلجویی متن دلتنگی متن دخترونه در aksam.ir متن دخترونه متن دخترانه در aksam.ir متن دخترانه متن خدایی متن خدا متن خاص متن جدایی در aksam.ir متن جدایی متن تنهایی متن پیروز شدن در aksam.ir متن پیروز شدن متن پسرونه متن پسرانه متن بیوگرافی در aksam.ir متن بیوگرافی متن بیو متن بزرگان متن برای شکست عشقی متن برای بیو تلگرام متن اندوهگین در aksam.ir متن اندوهگین متن ازدواج متن آشتی کردن متن آشتی قدم زدن زیر باران غم و اندوه غم عکسام عکس والپیپر دختر عکس و متن خدا عکس نوشته خدایی عکس نوشته خدای بزرگ عکس نوشته خدا عکس نوشته عکس نوجوانی عکس مناسب نوجوانان عکس مناسب کودکان عکس قهر کردن عکس عشق و عاشقی عکس زیبا عکس زنانه عکس دلنوشته عکس دخترونه عکس دخترانه عکس دختر زیبا عکس دختر خانم عکس دختر عکس خدایی عکس خدا عکس خانوم عکس خانم عکس جدایی عکس تنهایی عکس پروفایل زیبا عکس پروفایل دختر عکس آشتی کردن عقد عشق عاشقی عاشقانه عاشق شعر قشنگ شعر عاشقی در aksam.ir شعر عاشقی شعر عاشق شعر شیرین در aksam.ir شعر شیرین شعر زیبا شعر دلتنگی در aksam.ir شعر دلتنگی شعر دل گرفته شعر دخترونه در aksam.ir شعر دخترونه شعر جدایی در aksam.ir شعر جدایی شعر تنهایی شعر تلخ در aksam.ir شعر تلخ شعر برای بیوگرافی در aksam.ir شعر برای بیوگرافی شعر برای بیو شعر سایت متن و نوشته سایت عکسام دیوونه دیوانه دلنوشته لعنتی دلنوشته دخترونه دلنوشته دخترها دلنوشته دخترا دلنوشته دختر دلنوشته خدایی دلنوشته خدا در عکسام دلنوشته خدا دلنوشته دلتنگی دخترونه دخترانه دختر و پسر دختر دای مهربان دانلود عکس خدای مهربون خدای مهربان خدای بزرگ خدا در aksam.ir خدا حرف های زیبا جمله قشنگ جمله فارق شدن جمله عشقی جمله عاشقی جمله زیبا جمله دور بودن جمله خاص جمله پسرونه در aksam.ir جمله پسرونه جمله احساسی در aksam.ir جمله احساسی جملات قشنگ جملات عاشقی در aksam.ir جملات عاشقی جملات عاشق شدن جملات زیبا جملات دوری جملات دلتنگی جملات دخترونه در aksam.ir جملات دخترونه جملات تنهایی در aksam.ir جملات تنهایی جملات تلخ جملات بزرگان در aksam.ir جملات بزرگان تنهایی پسرونه پسرانه پسر پروفایل دخترونه پروفایل دختر پروفایل پسرونه پروفایل پسر بیوگرافی بیو بوس اندوه ازدواج God text God picture God photo god عکس نوشته خدا

والپیپر دخترونه والپیپر دختر نوشته عاشقی در aksam.ir نوشته عاشقی نوشته دلتنگی در aksam.ir نوشته دلتنگی نامزدی معشوق مطلب زنانه مطلب دخترونه مطلب دخترانه مطلب پسرونه مجنون متن نامزدی متن ناز کشیدن متن ناز کردن در aksam.ir متن ناز کردن متن لوس شدن متن قهر کردن متن قهر متن قشنگ در aksam.ir متن قشنگ متن غلط کردن متن عقد متن عشقی متن عروسی در aksam.ir متن عروسی متن عذرخواهی در aksam.ir متن عذرخواهی متن عاشقی متن طلبکار بودن متن شکست عشقی در aksam.ir متن شکست عشقی متن شکست خوردن متن زیبا متن روی عکس خدا متن رفیق متن رفاقت در aksam.ir متن رفاقت متن دوستی در aksam.ir متن دوستی متن دوست متن دوری متن دور افتادن متن دلجویی در aksam.ir متن دلجویی متن دلتنگی متن دخترونه در aksam.ir متن دخترونه متن دخترانه در aksam.ir متن دخترانه متن خدایی متن خدا متن خاص متن جدایی در aksam.ir متن جدایی متن تنهایی متن پیروز شدن در aksam.ir متن پیروز شدن متن پسرونه متن پسرانه متن بیوگرافی در aksam.ir متن بیوگرافی متن بیو متن بزرگان متن برای شکست عشقی متن برای بیو تلگرام متن اندوهگین در aksam.ir متن اندوهگین متن ازدواج متن آشتی کردن متن آشتی قدم زدن زیر باران غم و اندوه غم عکسام عکس والپیپر دختر عکس و متن خدا عکس نوشته خدایی عکس نوشته خدای بزرگ عکس نوشته خدا عکس نوشته عکس نوجوانی عکس مناسب نوجوانان عکس مناسب کودکان عکس قهر کردن عکس عشق و عاشقی عکس زیبا عکس زنانه عکس دلنوشته عکس دخترونه عکس دخترانه عکس دختر زیبا عکس دختر خانم عکس دختر عکس خدایی عکس خدا عکس خانوم عکس خانم عکس جدایی عکس تنهایی عکس پروفایل زیبا عکس پروفایل دختر عکس آشتی کردن عقد عشق عاشقی عاشقانه عاشق شعر قشنگ شعر عاشقی در aksam.ir شعر عاشقی شعر عاشق شعر شیرین در aksam.ir شعر شیرین شعر زیبا شعر دلتنگی در aksam.ir شعر دلتنگی شعر دل گرفته شعر دخترونه در aksam.ir شعر دخترونه شعر جدایی در aksam.ir شعر جدایی شعر تنهایی شعر تلخ در aksam.ir شعر تلخ شعر برای بیوگرافی در aksam.ir شعر برای بیوگرافی شعر برای بیو شعر سایت متن و نوشته سایت عکسام دیوونه دیوانه دلنوشته لعنتی دلنوشته دخترونه دلنوشته دخترها دلنوشته دخترا دلنوشته دختر دلنوشته خدایی دلنوشته خدا در عکسام دلنوشته خدا دلنوشته دلتنگی دخترونه دخترانه دختر و پسر دختر دای مهربان دانلود عکس خدای مهربون خدای مهربان خدای بزرگ خدا در aksam.ir خدا حرف های زیبا جمله قشنگ جمله فارق شدن جمله عشقی جمله عاشقی جمله زیبا جمله دور بودن جمله خاص جمله پسرونه در aksam.ir جمله پسرونه جمله احساسی در aksam.ir جمله احساسی جملات قشنگ جملات عاشقی در aksam.ir جملات عاشقی جملات عاشق شدن جملات زیبا جملات دوری جملات دلتنگی جملات دخترونه در aksam.ir جملات دخترونه جملات تنهایی در aksam.ir جملات تنهایی جملات تلخ جملات بزرگان در aksam.ir جملات بزرگان تنهایی پسرونه پسرانه پسر پروفایل دخترونه پروفایل دختر پروفایل پسرونه پروفایل پسر بیوگرافی بیو بوس اندوه ازدواج God text God picture God photo god عکس نوشته خدا

والپیپر دخترونه والپیپر دختر نوشته عاشقی در aksam.ir نوشته عاشقی نوشته دلتنگی در aksam.ir نوشته دلتنگی نامزدی معشوق مطلب زنانه مطلب دخترونه مطلب دخترانه مطلب پسرونه مجنون متن نامزدی متن ناز کشیدن متن ناز کردن در aksam.ir متن ناز کردن متن لوس شدن متن قهر کردن متن قهر متن قشنگ در aksam.ir متن قشنگ متن غلط کردن متن عقد متن عشقی متن عروسی در aksam.ir متن عروسی متن عذرخواهی در aksam.ir متن عذرخواهی متن عاشقی متن طلبکار بودن متن شکست عشقی در aksam.ir متن شکست عشقی متن شکست خوردن متن زیبا متن روی عکس خدا متن رفیق متن رفاقت در aksam.ir متن رفاقت متن دوستی در aksam.ir متن دوستی متن دوست متن دوری متن دور افتادن متن دلجویی در aksam.ir متن دلجویی متن دلتنگی متن دخترونه در aksam.ir متن دخترونه متن دخترانه در aksam.ir متن دخترانه متن خدایی متن خدا متن خاص متن جدایی در aksam.ir متن جدایی متن تنهایی متن پیروز شدن در aksam.ir متن پیروز شدن متن پسرونه متن پسرانه متن بیوگرافی در aksam.ir متن بیوگرافی متن بیو متن بزرگان متن برای شکست عشقی متن برای بیو تلگرام متن اندوهگین در aksam.ir متن اندوهگین متن ازدواج متن آشتی کردن متن آشتی قدم زدن زیر باران غم و اندوه غم عکسام عکس والپیپر دختر عکس و متن خدا عکس نوشته خدایی عکس نوشته خدای بزرگ عکس نوشته خدا عکس نوشته عکس نوجوانی عکس مناسب نوجوانان عکس مناسب کودکان عکس قهر کردن عکس عشق و عاشقی عکس زیبا عکس زنانه عکس دلنوشته عکس دخترونه عکس دخترانه عکس دختر زیبا عکس دختر خانم عکس دختر عکس خدایی عکس خدا عکس خانوم عکس خانم عکس جدایی عکس تنهایی عکس پروفایل زیبا عکس پروفایل دختر عکس آشتی کردن عقد عشق عاشقی عاشقانه عاشق شعر قشنگ شعر عاشقی در aksam.ir شعر عاشقی شعر عاشق شعر شیرین در aksam.ir شعر شیرین شعر زیبا شعر دلتنگی در aksam.ir شعر دلتنگی شعر دل گرفته شعر دخترونه در aksam.ir شعر دخترونه شعر جدایی در aksam.ir شعر جدایی شعر تنهایی شعر تلخ در aksam.ir شعر تلخ شعر برای بیوگرافی در aksam.ir شعر برای بیوگرافی شعر برای بیو شعر سایت متن و نوشته سایت عکسام دیوونه دیوانه دلنوشته لعنتی دلنوشته دخترونه دلنوشته دخترها دلنوشته دخترا دلنوشته دختر دلنوشته خدایی دلنوشته خدا در عکسام دلنوشته خدا دلنوشته دلتنگی دخترونه دخترانه دختر و پسر دختر دای مهربان دانلود عکس خدای مهربون خدای مهربان خدای بزرگ خدا در aksam.ir خدا حرف های زیبا جمله قشنگ جمله فارق شدن جمله عشقی جمله عاشقی جمله زیبا جمله دور بودن جمله خاص جمله پسرونه در aksam.ir جمله پسرونه جمله احساسی در aksam.ir جمله احساسی جملات قشنگ جملات عاشقی در aksam.ir جملات عاشقی جملات عاشق شدن جملات زیبا جملات دوری جملات دلتنگی جملات دخترونه در aksam.ir جملات دخترونه جملات تنهایی در aksam.ir جملات تنهایی جملات تلخ جملات بزرگان در aksam.ir جملات بزرگان تنهایی پسرونه پسرانه پسر پروفایل دخترونه پروفایل دختر پروفایل پسرونه پروفایل پسر بیوگرافی بیو بوس اندوه ازدواج God text God picture God photo god عکس نوشته خدا

والپیپر دخترونه والپیپر دختر نوشته عاشقی در aksam.ir نوشته عاشقی نوشته دلتنگی در aksam.ir نوشته دلتنگی نامزدی معشوق مطلب زنانه مطلب دخترونه مطلب دخترانه مطلب پسرونه مجنون متن نامزدی متن ناز کشیدن متن ناز کردن در aksam.ir متن ناز کردن متن لوس شدن متن قهر کردن متن قهر متن قشنگ در aksam.ir متن قشنگ متن غلط کردن متن عقد متن عشقی متن عروسی در aksam.ir متن عروسی متن عذرخواهی در aksam.ir متن عذرخواهی متن عاشقی متن طلبکار بودن متن شکست عشقی در aksam.ir متن شکست عشقی متن شکست خوردن متن زیبا متن روی عکس خدا متن رفیق متن رفاقت در aksam.ir متن رفاقت متن دوستی در aksam.ir متن دوستی متن دوست متن دوری متن دور افتادن متن دلجویی در aksam.ir متن دلجویی متن دلتنگی متن دخترونه در aksam.ir متن دخترونه متن دخترانه در aksam.ir متن دخترانه متن خدایی متن خدا متن خاص متن جدایی در aksam.ir متن جدایی متن تنهایی متن پیروز شدن در aksam.ir متن پیروز شدن متن پسرونه متن پسرانه متن بیوگرافی در aksam.ir متن بیوگرافی متن بیو متن بزرگان متن برای شکست عشقی متن برای بیو تلگرام متن اندوهگین در aksam.ir متن اندوهگین متن ازدواج متن آشتی کردن متن آشتی قدم زدن زیر باران غم و اندوه غم عکسام عکس والپیپر دختر عکس و متن خدا عکس نوشته خدایی عکس نوشته خدای بزرگ عکس نوشته خدا عکس نوشته عکس نوجوانی عکس مناسب نوجوانان عکس مناسب کودکان عکس قهر کردن عکس عشق و عاشقی عکس زیبا عکس زنانه عکس دلنوشته عکس دخترونه عکس دخترانه عکس دختر زیبا عکس دختر خانم عکس دختر عکس خدایی عکس خدا عکس خانوم عکس خانم عکس جدایی عکس تنهایی عکس پروفایل زیبا عکس پروفایل دختر عکس آشتی کردن عقد عشق عاشقی عاشقانه عاشق شعر قشنگ شعر عاشقی در aksam.ir شعر عاشقی شعر عاشق شعر شیرین در aksam.ir شعر شیرین شعر زیبا شعر دلتنگی در aksam.ir شعر دلتنگی شعر دل گرفته شعر دخترونه در aksam.ir شعر دخترونه شعر جدایی در aksam.ir شعر جدایی شعر تنهایی شعر تلخ در aksam.ir شعر تلخ شعر برای بیوگرافی در aksam.ir شعر برای بیوگرافی شعر برای بیو شعر سایت متن و نوشته سایت عکسام دیوونه دیوانه دلنوشته لعنتی دلنوشته دخترونه دلنوشته دخترها دلنوشته دخترا دلنوشته دختر دلنوشته خدایی دلنوشته خدا در عکسام دلنوشته خدا دلنوشته دلتنگی دخترونه دخترانه دختر و پسر دختر دای مهربان دانلود عکس خدای مهربون خدای مهربان خدای بزرگ خدا در aksam.ir خدا حرف های زیبا جمله قشنگ جمله فارق شدن جمله عشقی جمله عاشقی جمله زیبا جمله دور بودن جمله خاص جمله پسرونه در aksam.ir جمله پسرونه جمله احساسی در aksam.ir جمله احساسی جملات قشنگ جملات عاشقی در aksam.ir جملات عاشقی جملات عاشق شدن جملات زیبا جملات دوری جملات دلتنگی جملات دخترونه در aksam.ir جملات دخترونه جملات تنهایی در aksam.ir جملات تنهایی جملات تلخ جملات بزرگان در aksam.ir جملات بزرگان تنهایی پسرونه پسرانه پسر پروفایل دخترونه پروفایل دختر پروفایل پسرونه پروفایل پسر بیوگرافی بیو بوس اندوه ازدواج God text God picture God photo god عکس نوشته خدا

والپیپر دخترونه والپیپر دختر نوشته عاشقی در aksam.ir نوشته عاشقی نوشته دلتنگی در aksam.ir نوشته دلتنگی نامزدی معشوق مطلب زنانه مطلب دخترونه مطلب دخترانه مطلب پسرونه مجنون متن نامزدی متن ناز کشیدن متن ناز کردن در aksam.ir متن ناز کردن متن لوس شدن متن قهر کردن متن قهر متن قشنگ در aksam.ir متن قشنگ متن غلط کردن متن عقد متن عشقی متن عروسی در aksam.ir متن عروسی متن عذرخواهی در aksam.ir متن عذرخواهی متن عاشقی متن طلبکار بودن متن شکست عشقی در aksam.ir متن شکست عشقی متن شکست خوردن متن زیبا متن روی عکس خدا متن رفیق متن رفاقت در aksam.ir متن رفاقت متن دوستی در aksam.ir متن دوستی متن دوست متن دوری متن دور افتادن متن دلجویی در aksam.ir متن دلجویی متن دلتنگی متن دخترونه در aksam.ir متن دخترونه متن دخترانه در aksam.ir متن دخترانه متن خدایی متن خدا متن خاص متن جدایی در aksam.ir متن جدایی متن تنهایی متن پیروز شدن در aksam.ir متن پیروز شدن متن پسرونه متن پسرانه متن بیوگرافی در aksam.ir متن بیوگرافی متن بیو متن بزرگان متن برای شکست عشقی متن برای بیو تلگرام متن اندوهگین در aksam.ir متن اندوهگین متن ازدواج متن آشتی کردن متن آشتی قدم زدن زیر باران غم و اندوه غم عکسام عکس والپیپر دختر عکس و متن خدا عکس نوشته خدایی عکس نوشته خدای بزرگ عکس نوشته خدا عکس نوشته عکس نوجوانی عکس مناسب نوجوانان عکس مناسب کودکان عکس قهر کردن عکس عشق و عاشقی عکس زیبا عکس زنانه عکس دلنوشته عکس دخترونه عکس دخترانه عکس دختر زیبا عکس دختر خانم عکس دختر عکس خدایی عکس خدا عکس خانوم عکس خانم عکس جدایی عکس تنهایی عکس پروفایل زیبا عکس پروفایل دختر عکس آشتی کردن عقد عشق عاشقی عاشقانه عاشق شعر قشنگ شعر عاشقی در aksam.ir شعر عاشقی شعر عاشق شعر شیرین در aksam.ir شعر شیرین شعر زیبا شعر دلتنگی در aksam.ir شعر دلتنگی شعر دل گرفته شعر دخترونه در aksam.ir شعر دخترونه شعر جدایی در aksam.ir شعر جدایی شعر تنهایی شعر تلخ در aksam.ir شعر تلخ شعر برای بیوگرافی در aksam.ir شعر برای بیوگرافی شعر برای بیو شعر سایت متن و نوشته سایت عکسام دیوونه دیوانه دلنوشته لعنتی دلنوشته دخترونه دلنوشته دخترها دلنوشته دخترا دلنوشته دختر دلنوشته خدایی دلنوشته خدا در عکسام دلنوشته خدا دلنوشته دلتنگی دخترونه دخترانه دختر و پسر دختر دای مهربان دانلود عکس خدای مهربون خدای مهربان خدای بزرگ خدا در aksam.ir خدا حرف های زیبا جمله قشنگ جمله فارق شدن جمله عشقی جمله عاشقی جمله زیبا جمله دور بودن جمله خاص جمله پسرونه در aksam.ir جمله پسرونه جمله احساسی در aksam.ir جمله احساسی جملات قشنگ جملات عاشقی در aksam.ir جملات عاشقی جملات عاشق شدن جملات زیبا جملات دوری جملات دلتنگی جملات دخترونه در aksam.ir جملات دخترونه جملات تنهایی در aksam.ir جملات تنهایی جملات تلخ جملات بزرگان در aksam.ir جملات بزرگان تنهایی پسرونه پسرانه پسر پروفایل دخترونه پروفایل دختر پروفایل پسرونه پروفایل پسر بیوگرافی بیو بوس اندوه ازدواج God text God picture God photo god عکس نوشته خدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *